องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สรุปการประชุม กจ.ภท.และก.อบต.ครั้งที่3/64 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย และการบริหารงานของบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 ก.ค. 64 
สรุปผลการประชุม กจ.กท.และ ก.อบต.ครั้งที่ 6/64
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าห้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 24 สค. 64 
สรุปผลการประชุม กจ.กท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 8/64 
สรุปผลการประชุม กจ.กท. และ ก.อบต.ครั้งที่10/64 
คู่มือบริหารงานบุคคลหลังเกณฑ์ว่าด้วยการลาพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565   View : 418