องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : -


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 0957471521


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : -


นางสาวกฤษณา แก้วกัญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบ้ติงาน
เบอร์โทร : -


นางศิริพิชญ์ ซองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 086 878 1235


นางสาวแพรวพรรณ วรรณอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 083 385 9648


นายนพรุจ โคตรสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวราวุธ สุจริต
คนงาน
เบอร์โทร : 090 818 2296