องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวดุษฎี จันทคราม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081 579 9790


นางสาววริดา ดาวเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 087 245 1821


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางศิริพิชญ์ ซองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 086 878 1235


นางสาวแพรวพรรณ วรรณอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 083 385 9648


นายนพรุจ โคตรสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวราวุธ สุจริต
คนงาน
เบอร์โทร : 090 818 2296