แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 14

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   16 เม.ย. 2564 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   16 เม.ย. 2564 138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประเภท สามัญ   16 เม.ย. 2564 122
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   13 มี.ค. 2562 258
แผนอัตรากำลัง 3 ปี   10 ต.ค. 2561 268
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   1 ก.พ. 2561 121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ   9 พ.ค. 2560 197