องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566   25 เม.ย. 2566 151
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์เด็กวัดบูรพาโนนเปือย   25 ก.พ. 2565 161
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม   25 ก.พ. 2565 169
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า   25 ก.พ. 2565 138
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2564 173
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2564 129