ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 8

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้งถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น   15 มิ.ย. 2565 61
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มิ.ย. 2565 60
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราลการรักษาวินัย   14 มิ.ย. 2565 50
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565   9 มิ.ย. 2565 47
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ปะจำปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 2564 38
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 พ.ค. 2564 248
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 พ.ค. 2564 245
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   28 เม.ย. 2564 196
ควบคุมภายใน   28 เม.ย. 2564 259
แผนพัฒนาท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 151
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 121
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   26 เม.ย. 2564 130
ประมวลจุริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเฮือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พุทธศักราช ๒๕๕๔   30 ธ.ค. 2563 119
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล   29 ก.ย. 2563 143
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป   29 ก.ย. 2563 480
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล   29 ก.ย. 2563 151
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   29 ก.ย. 2563 147
รายงานผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   8 ต.ค. 2562 114
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิขอบของข้าราขการ พนักงานจ้าง   7 ต.ค. 2562 116
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   1 ต.ค. 2562 124
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 118
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   1 ก.พ. 2562 149
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   9 ม.ค. 2562 128
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   9 ม.ค. 2562 104
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบสโนนเบือย   9 ม.ค. 2562 104
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ม.ค. 2562 111
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   9 ม.ค. 2562 104
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชย์ส่วนรวม   9 ม.ค. 2562 107
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ   9 ม.ค. 2562 120
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   9 ม.ค. 2562 118