องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 5

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้งถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น   15 มิ.ย. 2565 157
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มิ.ย. 2565 118
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราลการรักษาวินัย   14 มิ.ย. 2565 90
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565   9 มิ.ย. 2565 209
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ปะจำปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 2564 80
หนังสือรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   30 ก.ย. 2564 16
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 พ.ค. 2564 311
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 พ.ค. 2564 323
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   28 เม.ย. 2564 260
ควบคุมภายใน   28 เม.ย. 2564 323
แผนพัฒนาท้องถิ่น   26 เม.ย. 2564 195
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 212
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   26 เม.ย. 2564 184
ประมวลจุริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเฮือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พุทธศักราช ๒๕๕๔   30 ธ.ค. 2563 173
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล   29 ก.ย. 2563 194
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป   29 ก.ย. 2563 925
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล   29 ก.ย. 2563 216
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   29 ก.ย. 2563 208
รายงานผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   8 ต.ค. 2562 157
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิขอบของข้าราขการ พนักงานจ้าง   7 ต.ค. 2562 173
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   1 ต.ค. 2562 177
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 174
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   1 ก.พ. 2562 198
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   9 ม.ค. 2562 183
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   9 ม.ค. 2562 153
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบสโนนเบือย   9 ม.ค. 2562 158
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ม.ค. 2562 158
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   9 ม.ค. 2562 152
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชย์ส่วนรวม   9 ม.ค. 2562 159
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ   9 ม.ค. 2562 178