องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 13

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   24 ม.ค. 2567 244
แจ้งการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   21 ธ.ค. 2566 231
การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 ก.ย. 2566 223
แจ้งนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจภายใน   29 ก.ย. 2566 218
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   29 ก.ย. 2566 72
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567   29 ก.ย. 2566 46
การตติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   9 ม.ค. 2566 24
ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   16 ก.ย. 2565 69
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 พ.ย. 2564 172
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน   30 เม.ย. 2563 346
ควบคุมภายใน 2562   2 ธ.ค. 2562 441