องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

logo2

สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

————————————–

๑. ข้อมูลทั่วไป

สภาตำบลโนนเปือย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลำดับที่ ๒๐๕๑  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๙ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๓๙

๑.๑ ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ตำบลโนนเปือย เป็นตำบลหนึ่งใน ๙ ตำบล ของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเปือย เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ห่างจากอำเภอกุดชุมประมาณ ๔ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๖๙ กิโลเมตร

๑.๒ อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

ตำบลโนนเปือย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๙,๓๘๔ ไร่ หรือประมาณ ๗๙.๐๑ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

–  ทิศเหนือ                  จด  ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม  และตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

–  ทิศใต้                       จด  ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

–  ทิศตะวันออก           จด  ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

–  ทิศตะวันตก              จด  ตำบลกุดชุม และตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  และลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๒๕-๑๕๐ เมตร หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน สำหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร มี ๓ ฤดู คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ ๗๑.๑% อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด  ๑๒.๒ องศาเซลเซียส

๑.๔ เขตการปกครอง/ข้อมูลประชากรในพื้นที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโนนเปือย

307

322 629

199

บ้านผักกะย่า

436

401 837

248

บ้านกุดปลาดุก

329

305 634

168

บ้านดอนหวาย

345

334 679

176

บ้านเหล่าใหญ่

131

119 250

64

บ้านนาสะแบง

227

233 460

152

บ้านหนองมุที

81

84 165

57

บ้านสุขสว่าง

185

174 359

96

บ้านสุขเกษม

339

314 653

176

๑๐ บ้านคำม่วงไข่

331

295 626

189

๑๑ บ้านดอนจันทร์แดง

192

189 381

113

๑๒ บ้านชลประทาน

118

108 226

65

๑๓ บ้านแสนสำราญ

124

124 248

83

๑๔ บ้านโนนเปือย

298

321 619

180

รวม

3,443

3,323 6,766

1,966

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอกุดชุม ณ เดือน เมษายน ๒๕๕7

 

.  สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑   อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ ๙๕% ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริมเกี่ยวกับเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชผักสวนครัว

๒.2    พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในตำบลโนนเปือย ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส

.    หน่วยธุรกิจในเขตหมู่บ้าน

– ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (หลอด)ประเภท  ๒             จำนวน      ๑๒  แห่ง
– โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                             จำนวน       ๗๐  แห่ง
– ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                                        จำนวน       ๓๓  แห่ง
– อุตสาหกรรมในครัวเรือน                                    จำนวน       ๑๐  แห่ง

.   สภาพทางสังคม

.   การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนเปือย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ยโสธร เขต ๒ มีจำนวน   ๔ แห่ง ๑ สาขา

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเปือย
๒. โรงเรียนบ้านผักกะย่า              ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านผักกะย่า
๓. โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านดอนหวาย
๔. โรงเรียนบ้านสุขเกษม              ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ บ้านสุขเกษม
๕. โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สาขาคำม่วงไข่)  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำม่วงไข่

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน ๓  แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย          ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเปือย
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า           ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๒  บ้านผักกะย่า
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม           ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๙  บ้านสุขเกษม

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    ๘    แห่ง  ม.๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด ๗ แห่ง คือ วัดบ้านโนนเปือย, วัดบ้านผักกะย่า, วัดบ้านกุดปลาดุก, วัดบ้านดอนหวาย, วัดบ้านนาสะแบง, วัดบ้านชลประทาน, วัดจันทร์ลับ

– สำนักสงฆ์ ๗ แห่ง  คือ สำนักสงฆ์บ้านผักกะย่า(วัดป่า), สำนักสงฆ์บ้านเหล่าป่าไผ่, สำนักสงฆ์บ้านสุขสว่าง, สำนักสงฆ์บ้านสุขเกษม, สำนักสงฆ์บ้านคำม่วงไข่, สำนักสงฆ์บ้านดอนจันทร์แดง, สำนักสงฆ์บ้านแสนสำราญ

– ที่พักสงฆ์  ๑  แห่ง คือ ที่พักสงฆ์ถ้ำบังโอ

๓.๓ ด้านสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง ประกอบด้วย

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเปือย       เจ้าหน้าที่   ๓  คน
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเกษม        เจ้าหน้าที่   ๓  คน

– อัตราการมีส้วมใช้ ๑,966  ครัวเรือน

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตำบล ๑๒๐  คน
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ๑๓๕  คน
– มีเครื่องดับเพลิง ๗  เครื่อง
– ปืน อพป. ๔๒ กระบอก
– ตำรวจชุมชนประจำตำบล ๒ คน

๔. การบริการพื้นฐาน

.  การคมนาคม

– มีถนนลาดยาง ๒ เส้น เชื่อมระหว่างอำเภอกุดชุมกับบ้านนาสะแบง โนนเปือย  ดอนจันทร์แดง นอกจากนั้นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
– มีถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  คือ หมู่ ๒  หมู่  ๑  และหมู่ ๖
– มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๖, หมู่ ๗, หมู่ ๘, หมู่ ๙  ,หมู่ ๑๐, หมู่ ๑๑, หมู่ ๑๒, หมู่ ๑๓ และ หมู่ ๑๔

การคมนาคม                                                          

– เป็นถนนลาดยาง         ยาว    ๑๔,๐๐๐    เมตร
– เป็นถนนลูกรัง              ยาว    ๔๐,๕๐๐    เมตร
– เป็นถนนคอนกรีต          ยาว    ๓๐,๐๘๕    เมตร
– เป็นถนนดิน                 ยาว    ๙๕,๙๐๐    เมตร                                                 

๔.๒ การโทรคมนาคม

– ตู้ไปรษณีย์                   ๕      แห่ง
– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     ๔๑       แห่ง

๔.๓ การไฟฟ้า                                         

–  มีไฟฟ้า       ๑,966      ครัวเรือน

.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ห้วย       ๒๓        สาย
– หนอง       ๑๕        แห่ง
– คลอง        ๓       แห่ง

.๖ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย     ๑๘ แห่ง
– บ่อโยก    ๖๖  แห่ง     ใช้การได้   ๓๘  แห่ง    ใช้การไม่ได้  ๒๖        แห่ง
– ประปา    ๑๒        แห่ง     ใช้การได้   ๑๐  แห่ง    ใช้การไม่ได้    ๒        แห่ง
– คลองส่งน้ำ  ๒  แห่ง

.    ข้อมูลอื่นๆ  

.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

– มีป่าสงวน     ๕      หมู่  ในหมู่  ๘, ๙, ๑๐,๑๒,๑๓

.๒  มวลชนจัดตั้งขึ้น

– กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน    ๒  รุ่น   ๑๓๔    คน
– สาธิตการเกษตร      ๔๐    คน
– กลุ่มเยาวชน         ๑๕๐    คน
– สหกรณ์การเกษตร  ๑๒๗    คน
– กลุ่มแม่บ้าน         ๓๒๓    คน
– กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)    ๑๔๔    คน
– ฌาปนกิจสงเคราะห์                                          ๓,๒๔๐    คน
– กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)  ๑,๑๑๒    คน
– ชุดรักษาความสงบในตำบล(ชรต.)                 ๖๓    คน
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               ๑๓๕   คน

. ข้อมูลด้านศักยภาพของตำบล 

. การรวมกลุ่มของประชาชน

– กลุ่มอาชีพ          ๑๔     กลุ่ม
– กลุ่มออมทรัพย์      ๑      กลุ่ม
– กลุ่มเกษตรกร        ๒    กลุ่ม

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3262