องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 2. หลักการและเหตุผล  การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำไหลบ่า ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 182)

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   1. ชื่อโครงการ :  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉ..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 166)

อบต.โนนเปือยออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น.  นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายบุญจันทร์ บาระชล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ว่าที่พักอาศัยบริเวณที่นาของผู้ร้องได้..... วันที่ 17 มิ.ย. 2565 (ดูู 129)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผนดิน ปีงบปนะมาน พ.ศ. 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 1. ชื่อโครงการ  :  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 2.  หลักการและเหตุผล          &nbs..... วันที่ 25 พ.ค. 2565 (ดูู 267)

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เพื่อรายงานสถานะการเงิน และพิจารณาโครงการ ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 110)

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย นำโดย นายประสาท  กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร (ปป..... วันที่ 1 ก.พ. 2565 (ดูู 170)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ออกให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย นำทีมโดยนายเกรียงไกร เดชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมมือกับซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ​... วันที่ 1 ก.พ. 2565 (ดูู 183)

โรคลัมปีสกิน

... วันที่ 25 พ.ค. 2564 (ดูู 256)

13 ตุลาคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13  ตุลาคม  2563  ... วันที่ 13 ต.ค. 2563 (ดูู 402)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมกับอำเภอกุดชุม และหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หนองบ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุ..... วันที่ 23 ก.ค. 2563 (ดูู 360)

ประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร 16-20 มกราคม 2563

อำเภอกุดชุมจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร 16-20 มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างล้นหลาม... วันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดูู 1026)

วันเด็กแห่งชาติ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 27 ม.ค. 2563 (ดูู 735)

งานเกษียณ คุณครูมณทิรา ยอดสวาท ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม

... วันที่ 1 ต.ค. 2562 (ดูู 527)

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 738)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของกา..... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 2073)

ตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจัดอบรม “โครงการตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ลานปฏิบัติธรรมดอนปู่ตาบ้านโนนเปือย  โดยมีประชาชนทั้งในเขตตำบลโนนเปือย และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมการอมรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 1374)

วันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนเปือย 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า โดยมีท่านนายกประสาท กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  เป็นประธานในการจัดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริห..... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 1344)

กลุ่มสานสุ่มไก่

กลุ่มสานสุ่มไก่ ... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 1300)

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก ... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 829)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ... วันที่ 3 ต.ค. 2560 (ดูู 697)