องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยมี นายประสาท กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเข้าร่วมประกาศนโยบาย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมค่านิยม..... วันที่ 22 เม.ย. 2567 (ดูู 38)

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือยประจำปี พ.ศ. 2567

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือย ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 57)

No gift policy

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญของกำนันและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่... วันที่ 26 ม.ค. 2567 (ดูู 247)

โครงการซ่อมแซมถนนนาสะเเบง-โนนเปือย-กุดปลาดุก

โครงการซ่อมแซมถนนนาสะเเบง-โนนเปือย-กุดปลาดุก... วันที่ 20 ต.ค. 2566 (ดูู 324)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4   เมื่อวันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2566... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 84)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านสุขสว่าง

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 8 ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566... วันที่ 8 ต.ค. 2566 (ดูู 103)

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย  วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 128)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วันบ้านกุดปลาดุก

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566... วันที่ 16 ก.ย. 2566 (ดูู 111)

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่... วันที่ 7 ก.ย. 2566 (ดูู 122)

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส.

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาทรรามาธิปบดีฯ (กิจกรรมจิตรอาสาทำความสะอาด Big Cleanning Day) ณ วัดบ้านโนนเปือน ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 157)

"โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับสมาชิกสภาพร้อมผู้นำหมู้บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง ปลูกป่าเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ณ.วัดป่าบ้านดอนหวาย ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566... วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (ดูู 125)

QR Code

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม... วันที่ 18 เม.ย. 2566 (ดูู 129)

สำรวจพื้นที่ถนนรอบดอนปู่ตาบ้านผักกะย่า หมู่ที่2

สำรวจพื้นที่ถนนรอบดอนปู่ตาบ้านผักกะย่า หมู่ที่2... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 111)

สำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14

สำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14... วันที่ 6 เม.ย. 2566 (ดูู 104)

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือย ประจำปี พ.ศ.2566

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือย ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 268)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 2. หลักการและเหตุผล  การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำไหลบ่า ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 1750)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 242)

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   1. ชื่อโครงการ :  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉ..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 369)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับ อสม. ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณพื้นที่ในตำบลโนนเปือย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับ อสม. ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณพื้นที่ในตำบลโนนเปือย... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 108)

อบต.โนนเปือยออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น.  นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายบุญจันทร์ บาระชล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ว่าที่พักอาศัยบริเวณที่นาของผู้ร้องได้..... วันที่ 17 มิ.ย. 2565 (ดูู 279)