องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางณัชชา ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 096 739 1415


นางณัชชา ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 096 739 1415


นางวิไลพรรณ ทองบ่อ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 085 309 2002


นางสาวนันทนา ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 087 875 7979


จ.อ.ดำรงค์ ครุผาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 061 625 8569


นายยุทธชัย ศรีวิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 082 965 4529


นางพิสมัย เจียรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 096 309 5047


นายสิทธิชัย คำแพงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทร : 063 029 2027


นายอนุกูล เขียวศรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 086 874 9958


นายจำเนียร ฤาชา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 084 029 2965


นายชุมพร ไชยรักษ์
นักการภารโรง


นายธีรศานต์ หมุนโย
คนงาน
เบอร์โทร : 087 259 3892


นายพรนรงค์ แฝงกลิ่น
หนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 080 006 0379