องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประสาท กองศรีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
เบอร์โทร : 084 474 6531


นายเฉลา บุญทรัพย์
รองนายก อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : 081 878 8126


นายสุรศักดิ์ สนิท
รองนายก อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : 062 985 7947


นายอุดม หมุนโย
เลขานุการนายก อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : 062 984 0336