องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีปรับโครงสร้างใหม่ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ธ.ค. 2565 25
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 23
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 27
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   1 ธ.ค. 2565 26
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   21 พ.ย. 2565 27
การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 พ.ย. 2565 29
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569   21 พ.ย. 2565 27
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 พ.ย. 2565 26
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569   21 พ.ย. 2565 21
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 พ.ย. 2565 20