องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 3

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 ก.ย. 2566 445
ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   2 ม.ค. 2566 80
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีปรับโครงสร้างใหม่ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ธ.ค. 2565 137
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 140
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 144
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   1 ธ.ค. 2565 127
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   21 พ.ย. 2565 113
การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 พ.ย. 2565 141
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569   21 พ.ย. 2565 124
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 พ.ย. 2565 168
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569   21 พ.ย. 2565 110
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 พ.ย. 2565 874
การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   16 ก.ย. 2565 114