แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 10

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีปรับโครงสร้างใหม่ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ธ.ค. 2565 0
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 0
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 0
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   1 ธ.ค. 2565 0
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   21 พ.ย. 2565 5
การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 พ.ย. 2565 6
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569   21 พ.ย. 2565 5
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 พ.ย. 2565 5
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569   21 พ.ย. 2565 5
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 พ.ย. 2565 5