องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 ก.ย. 2566 5
ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   2 ม.ค. 2566 22
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีปรับโครงสร้างใหม่ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ธ.ค. 2565 57
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 60
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ธ.ค. 2565 65
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน   1 ธ.ค. 2565 59
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   21 พ.ย. 2565 59
การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 พ.ย. 2565 63
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2569   21 พ.ย. 2565 57
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 พ.ย. 2565 59
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569   21 พ.ย. 2565 49
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 พ.ย. 2565 55
การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   16 ก.ย. 2565 17