องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม
เบอร์โทร : 093 642 9235


นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 093 642 9235


นายเสาร์ มหามาตย์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 082 131 9653


นายสุนันต์ โวหารลึก
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 800 9875


นายทองพูล โพธิ์คำ
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 720 1651


นายนเรศ แฝงกลิ่น
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 209 8264


นายประเทือง อุ่นตา
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 062 418 7434