องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : -


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม
เบอร์โทร : 1


ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
เบอร์โทร : -


นายเสาร์ มหามาตย์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 082 131 9653


นายสุนันต์ โวหารลึก
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 800 9875


นายนเรศ แฝงกลิ่น
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 209 8264


นายทองพูล โพธิ์คำ
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 098 720 1651


นายประเทือง อุ่นตา
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 062 418 7434