องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ   15 ก.พ. 2567 175
การขอต่ออนุฯาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 2564 353
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2   23 พ.ย. 2561 168
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 612
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 514
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 2561 572
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 544
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 411
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 2561 893
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 2561 431
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 492
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 464
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 403
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 518
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 2561 450
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 2561 526
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 2561 502
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 2561 478
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 422
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 2561 472
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 477
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 427
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 2561 415
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 435
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 462
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 429
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 2561 413
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 2561 404
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 426
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 2561 125