คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 13

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออนุฯาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 2564 123
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2   23 พ.ย. 2561 57
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 429
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 334
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 2561 336
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 385
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 309
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 2561 316
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 2561 336
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 382
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 355
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 311
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 308
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 2561 324
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 2561 326
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 2561 337
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 2561 380
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 301
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 2561 334
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 333
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 330
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 2561 304
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 321
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 318
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 324
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 2561 313
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 2561 305
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 314
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 2561 33