องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออนุฯาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 2564 202
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2   23 พ.ย. 2561 111
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 524
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 429
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 2561 454
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 447
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 2561 355
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 2561 364
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 2561 380
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 2561 432
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 411
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 2561 354
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 2561 412
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 2561 377
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 2561 386
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 2561 382
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 2561 426
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 353
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 2561 398
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 397
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 376
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 2561 361
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 2561 372
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 380
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 376
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 2561 363
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 2561 350
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 362
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 2561 76