องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   24 มิ.ย. 2565 78
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.   24 มิ.ย. 2565 76
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีโครงการพัฒนา   24 มิ.ย. 2565 72
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564   24 ธ.ค. 2564 130
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ครั้งที่1/2564   17 ธ.ค. 2564 135
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563   13 พ.ย. 2563 221
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยประจำปีงบประมาณ 2563   12 ต.ค. 2563 242
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   30 มิ.ย. 2562 232
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   28 มิ.ย. 2562 208
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.   28 มิ.ย. 2562 163
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3 (3.4) แผนผังยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)   28 มิ.ย. 2562 156
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล   28 มิ.ย. 2562 136
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   20 ม.ค. 2560 326