องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางวิลัยวรรณ พิมพ์มหา
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : -


นางวิลัยวรรณ พิมพ์มหา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : -


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0954741521


นายอุทิศ ไทยอาษา
นายช่างโยธารักษาการ ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 080 169 9519


นางวิไลพร มุละสีวะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม
เบอร์โทร : -


นายประจักร์ ไวยพจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 095 613 5392


นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 064 414 3918