องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายรุจน์ พลไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089 846 5435


นางณัชชา ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 096 739 1415


นางสาวดุษฎี จันทคราม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081 579 9790


นายอุทิศ ไทยอาษา
นายช่างโยธารักษาการ ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 080 169 9519


นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม
เบอร์โทร : 093 642 9235


นายประจักร์ ไวยพจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 095 613 5392


นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 064 414 3918