องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ “โนนเปือยศิวิลัย น้ำไหล ไฟสว่าง เส้นทางดี มีงานทำ นำภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง” ประกอบด้วย  ๘  พันธกิจดังนี้
๑)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
·         จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน
·         จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
·         ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
๒)  พันธกิจและการดำเนินงานด้านสังคม             
·         จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
·         สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
·         ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน
·         สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางสังคม
·         สนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๓)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
·         ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล./ลูกรัง
·         สร้างคลองระบายน้ำและลงท่อระบายน้ำ
·         ขยายผิวจราจรถนนทุกสาย
·         ก่อสร้างสะพาน
·         ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสาย
·         สร้างระบบประปาชนบท
·         ขยายเขตไฟฟ้า(เพื่อส่องสว่าง,เพื่อการเกษตร,เพื่อสาธารณะ)
๔)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
·         ก่อสร้างฝายน้ำล้น
·         ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
·         ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ
·         ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
๕) พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสาธารณสุข
·         รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
·         จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน
·         ดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
·         ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
·         จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน
·         ศึกษาดูงานนอกสถานที่
·         ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
·         ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในทุกๆด้าน
๗)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
·         สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก
·         สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบล
·         ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
·         ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๘)  พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านอื่นๆ
·         อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม
·         อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
·         อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1180