องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายประมูล โททัสสา
ประธานสภา อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : 081 495 9030


นายวิเศษ บุญทรัพย์
รองประธานสภา อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : 064 887 4768


นายสมบัติ ด่วเรือง
เลขานุการสภา อบต.โนนเปือย
เบอร์โทร : -


นายธวัชชัย บุดดา
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 1
เบอร์โทร : 093 367 2067


นายวิจิตร ดอกไม้
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 2
เบอร์โทร : 083 730 1452


นายไพร ประทุมไข
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 3
เบอร์โทร : 064 584 2874


นายเคน ศรีวะสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 5
เบอร์โทร : 093 458 3271


นายสมชัย สนิท
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 6
เบอร์โทร : 096 639 2799


นางอลอน รสปุ้ง
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 7
เบอร์โทร : 093 381 5397


นางพรพนา ประทุมวัน
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 8
เบอร์โทร : 098 993 3321


นางอำพร ยุทธไกร
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 9
เบอร์โทร : 098 129 4799


นายสมบัติ ดาวเรือง
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 10
เบอร์โทร : -


นายวิรัตน์ ย่ามวัน
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 11
เบอร์โทร : 097 081 1048


นายณรงค์ บุบผาศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 13
เบอร์โทร : 098 164 6635


นายแฉ มาดขาว
สมาชิกสภา อบต.โนนเปือย หมู่ 14
เบอร์โทร : -