องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


นายประจักร์ ไวยพจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 095 613 5392


นายประจักร์ ไวยพจน์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 095 613 5392


นางเพ็ญโพยม ทองทา
ครู (ศพด.โนนเปือย)
เบอร์โทร : 096 109 3575


นางสาวลัคณา บุญบรรลุ
ครู (ศพด.โนนเปือย)
เบอร์โทร : 093 032 5649


นางละออง จันดี
ครู (ศพด.ผักกะย่า)
เบอร์โทร : 087 964 3234


นางพิกุล ศรีวิบูลย์
ครู (ศพด.ผักกะย่า)
เบอร์โทร : 085 630 9279


นางสาววิลัยลักษณ์ บุญทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ผักกะย่า)
เบอร์โทร : 090 249 0596


นางภัทรา คุณุ
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.สุขเกษม)
เบอร์โทร : 061 086 4977


นางจันทร์เพชร จันทคุณ
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.สุขเกษม)
เบอร์โทร : 084 765 4699


นางสาวบุญล้อม ทองน้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โนนเปือย)
เบอร์โทร : 097 147 0967


นางสาวสุรีรัตน์ พวงศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.สุขเกษม)
เบอร์โทร : 056 085 6876


นางสาวศิริลักษณ์ มโนจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ผักกะย่า)
เบอร์โทร : 096 184 0611


นายเทพพร แก้วรักษา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 093 390 9088