ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างปรับปรุงหอถังประปา บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงหอถังประปา บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงขุดฝังกลบบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลบ้านผักกะย่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ และบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ (ถนนสี่แยกพอเพียง-บ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๑ ต.กำแมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างเหมาเย็บปกเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงขุดฝังกลบบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงขุดฝังกลบบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลบ้านผักกะย่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ 5 ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565