องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตหมู่บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายหลังวัดบ้านโนนเปือย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายจากบ้านแสนสำราญ - สี่แยกพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองมุที หมู่ที่ ๗ (ถนนรอบป่าชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโนนเปือยคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายไปบ้านห้วยยางตำบลไทยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายข้างวัดบ้านชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถยนต์๋โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ (ถนนสายบ้านโนนเปือย-บ้านแสนสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายไปป่าช้าบ้านห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้านสุขเกษม-บ้านโชคชัยพรตำบลน้ำคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปบ้านพืชคามตำบลไทยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
จ้างปรังปรุงถนนลูกรังบ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ( ถนนสายจากนานายพิลยา-นานายอนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายขุนอนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567