องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 15 พ.ย. 2566
รถบรรทุก (ดีเซล) 15 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่บ้านหนองมุที หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ (ถนนเส้นหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนเส้นหน้าวัดด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๑๗ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องแพสถานีสูบน้ำบ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน โนนเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน โนนเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สี่ประตู) หมายเลขทะเบียน กข-๗๘๓๔ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566