องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 064 414 3918


นางสาวสุวิมล อุตอามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 095 190 8292