องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบริการบุคคลส่วนท้องถิ่น​
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดลเือกและการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การ  เลื่อนขั้นเงินเดืนของพนักงาน อบต.
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกราชการ
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย(ฉบับที่2)
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดลเือกและการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การ  เลื่อนขั้นเงินเดืนของพนักงาน อบต. (ฉบับที่ 33)
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณ์และการพัฒนาบุคลากร
 กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคุลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35)

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคุลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36)

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคุลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นที่ต้องสอบแข่งขัน 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 
 กำหนดการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดลเือกและการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การ  เลื่อนขั้นเงินเดืนของพนักงาน อบต. (ฉบับที่ 13) 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่2)  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

วันที่ : 23 เมษายน 2563   View : 534