องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารงานส่วนตำบล พนักงานตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารงานส่วนตำบล พนักงานตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566


แผนอัตรากำลัง 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ฉบับที่ 2 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 


แผนอัตรากำลัง 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ฉบับที่ 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
วันที่ : 23 เมษายน 2563   View : 560