องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

No gift policy


ออนไลน์ : 3

Gallery :: No gift policy
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญของกำนันและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ : 26 มกราคม 2567   View : 174