องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ


ออนไลน์ : 13

Gallery :: โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
2. หลักการและเหตุผล 
การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำไหลบ่า ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำ“หญ้าแฝก”พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รากหญ้าแฝกลึกและยาวสานกันเป็นกำแพงธรรมชาติอันแข็งแกร่งแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่สาธารณะ และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยให้ความสำคัญมาโดยตลอดประกอบกับในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยมีการขุดลอกหนองคำสะพวง บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง เมื่อมีโครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจะได้สนองแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณตลิ่งของลำห้วยที่ทำการขุดลอก นอกจากนี้ยังสามารถนำใบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เช่น การนำมามุงหลังคา และงานฝีมือขั้นสูง และยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หลายอย่างได้อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์โครงการ
          3.1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          3.2 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินของลำห้วยที่ทำการขุดลอกใหม่
          3.3 เพื่อให้ประชาชน และกลุ่มมวลชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
          3.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
          4.1  ผู้เข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกดังนี้ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลโนนเปือยจำนวน 50 คน
          4.2 ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  2,000 ต้นกล้า
                   
เชิงคุณภาพ
          4.1 ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกหญ้าแฝกเห็นคุณค่าและประโยชน์จากหญ้าแฝก
          4.2 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาคเอกชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          4.3 เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น
          4.4 ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ร้อยละ 80
5. วิธีดำเนินการโครงการ
          5.1 สำรวจสถานที่เพื่อจัดทำโครงการ
          5.2 ร่างโครงการและรายละเอียดประกอบโครงการเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
          5.3 จัดหากล้าหญ้าแฝก
          5.4 ดำเนินการตามแผนงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
          วันพุธที่ 14 กันยายน  25๖5 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
7. งบประมาณในการดำเนินการ
ตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังนี้
          - ค่าจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย     เป็นเงิน 600.- (หกร้อยบาทถ้วน)
          - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม               เป็นเงิน 1,250.- (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 
8. สถานที่ดำเนินการ
          - บริเวณคันดินหนองคำสะพวง บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          10.1 หญ้าแฝกสามารถชะลอการพังทลายของดิน บริเวณตลิ่งของโครงการขุดลอก ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน
          10.2 ประชาชนสนใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาดินและแหล่งน้ำมากขึ้น
 
วันที่ : 14 กันยายน 2565   View : 183