องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
2.  หลักการและเหตุผล 
          เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระราชสมภพและถือเป็นวันแม่ของชาติตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม 2565 เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
3.  วัตถุประสงค์
          3.1 เพื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้างได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
          3.2 เพื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้างมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเกิดความรักและหวงแหนต่อสมบัติส่วนรวม
          3.3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึกพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ เพื่อยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้เป็นแม่
4.  เป้าหมาย
          ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
5.  วิธีดำเนินการ
          5.1 สำรวจสถานที่เพื่อจัดทำโครงการ
          5.2 ร่างโครงการและรายละเอียดประกอบโครงการเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ    
          5.3 ประสานศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร เพื่อขอรับพันธุ์กล้าไม้ เช่น พยุง เป็นต้น 
          5.4 ดำเนินการตามแผนงาน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
          5.5 สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
6. ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 
7. สถานที่ดำเนินการ
          - บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
          - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          9.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล     
          9.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และหวงแหนต่อสมบัติส่วนรวม
          9.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ
          9.4 พื้นที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565   View : 166