องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 6

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญสมันที่ 3 ประจำปี 2566   13 มิ.ย. 2566 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   17 เม.ย. 2566 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567   16 มี.ค. 2566 30
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   15 ก.พ. 2566 27
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2   15 ก.พ. 2566 21
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   8 ก.พ. 2566 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   25 มิ.ย. 2565 136
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   24 มิ.ย. 2565 99
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   20 มิ.ย. 2565 115
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 มิ.ย. 2565 133
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2565 199
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   12 มิ.ย. 2565 99
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   2 มิ.ย. 2565 91
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   7 เม.ย. 2565 110
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   7 เม.ย. 2565 87
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2565 79
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก   4 ม.ค. 2565 96
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564   15 ก.พ. 2564 107