กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายเสาร์ มหามาตย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนันต์ โวหารลึก
คนงานประจำรถขยะ


นายประเทือง อุ่นตา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรศักดิ์ วงศ์ศิลป์
คนงานประจำรถขยะ


นายทองพูล โพธิ์คำ
คนงานประจำรถขยะ