สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายทองหล่อ เที่ยงธรรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิเศษ บุญทรัพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธวัชชัย บุดดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายวิจิตร ดอกไม้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายทองอินทร์ บุญแซม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายไพร ประทุมไข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางสาวสรณีย์ วรรณจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นายอุทัย อัตโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


ส.ต.บุญโฮม เวฬุวนารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายพุทธา อินทนนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายเคน ศรีวะสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นายสมชัย สนิท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางสุบัน จันเนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางพรรณี แก้วใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นางอลอน รสปุ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นายคำสี ดาวเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายสง่า กองศรีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นางอำพร ยุทธไกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายบัวกัน เพิ่มพูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางจันทร์เพ็ญ ยาวะโนภาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11


นายวิรัตน์ ย่ามวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11


นายเสกสันติ คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายณรงค์ บุบผาศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13


นายประมวล มาสเหียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13


นายแฉ มาดขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14