คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประสาท กองศรีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
เบอร์โทร : prasat.kong@gmail.com


นายทองคำ ศิริดล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเฉลา บุญทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาญชัย แสนศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล