อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมกับอำเภอกุดชุม และหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หนองบ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุ..... วันที่ 23 ก.ค. 63 (ดูู 5)

ประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร 16-20 มกราคม 2563

อำเภอกุดชุมจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร 16-20 มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างล้นหลาม... วันที่ 27 ม.ค. 63 (ดูู 97)

วันเด็กแห่งชาติ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 27 ม.ค. 63 (ดูู 81)

งานเกษียณ คุณครูมณทิรา ยอดสวาท ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม

... วันที่ 1 ต.ค. 62 (ดูู 101)

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 395)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของกา..... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 1564)

ตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจัดอบรม “โครงการตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ลานปฏิบัติธรรมดอนปู่ตาบ้านโนนเปือย  โดยมีประชาชนทั้งในเขตตำบลโนนเปือย และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมการอมรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 585)

วันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนเปือย 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า โดยมีท่านนายกประสาท กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  เป็นประธานในการจัดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริห..... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 617)

กลุ่มสานสุ่มไก่

กลุ่มสานสุ่มไก่ ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 458)

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 390)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 336)