ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 4 มี.ค. 64 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 12 ม.ค. 64 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 63 140
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 63 138
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2563 การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 26 พ.ค. 63 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 1 พ.ค. 63 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 63 110
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 63 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) 16 เม.ย. 63 120
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 16 เม.ย. 63 393
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 63 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 30 มี.ค. 63 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 20 มี.ค. 63 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 มี.ค. 63 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 20 มี.ค. 63 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 13 มี.ค. 63 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว 13 มี.ค. 63 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา 5 มี.ค. 63 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 2 มี.ค. 63 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 - บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านชลประทาน หมู่ที่ 12 25 ก.พ. 63 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 - บ้านแสนสำราญ หมูที่ 13 - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 9 25 ก.พ. 63 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 (เส้นหลังวัดบูรพาโนนเปือย) 25 ก.พ. 63 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 13 (ถนนสายไปห้าแยกบ้านโนนยาง) 25 ก.พ. 63 102