ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 22 พ.ย. 62 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15 พ.ย. 62 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 62 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 62 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 62 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง 8 พ.ย. 62 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ย. 62 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 1 พ.ย. 62 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว 30 ต.ค. 62 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30 ต.ค. 62 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(ฟอร์ด) 21 ต.ค. 62 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา 11 ต.ค. 62 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม 1 ต.ค. 62 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 1 ต.ค. 62 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า 1 ต.ค. 62 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 1 ต.ค. 62 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ต.ค. 62 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ต.ค. 62 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 ก.ย. 62 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) 20 ก.ย. 62 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 62 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 2530 W 13 ก.ย. 62 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 62 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 62 23
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 62 28
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 62 28