ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 63 106
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2563 การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 26 พ.ค. 63 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 63 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ย. 63 83
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ย. 63 139
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) 16 ม.ย. 63 91
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 16 ม.ย. 63 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 30 มี.ค. 63 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 20 มี.ค. 63 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 มี.ค. 63 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 20 มี.ค. 63 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 มี.ค. 63 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 13 มี.ค. 63 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว 13 มี.ค. 63 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 63 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา 5 มี.ค. 63 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 - บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านชลประทาน หมู่ที่ 12 25 ก.พ. 63 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 - บ้านแสนสำราญ หมูที่ 13 - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 9 25 ก.พ. 63 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 (เส้นหลังวัดบูรพาโนนเปือย) 25 ก.พ. 63 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 13 (ถนนสายไปห้าแยกบ้านโนนยาง) 25 ก.พ. 63 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชลประทาน หมู่ที่ 12 - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 25 ก.พ. 63 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขสว่าง ม.8 (เส้นหลังวัดบ้านสุขสว่าง) 24 ก.พ. 63 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชลประทาน หมู่ที่ 12 - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 13 24 ก.พ. 63 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 24 ก.พ. 63 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 5 24 ก.พ. 63 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 (ถนนสายไปบ้านห้วยยาง) 24 ก.พ. 63 73