คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 181
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 174
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 61 177
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 176
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 153
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 61 178
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 61 171
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 164
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 171
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 169
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 167
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 61 172
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 61 167
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 61 159
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 61 165
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 164
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 61 162
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 173
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 168
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 61 169
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 160
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 61 170
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 61 154
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 61 172
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 61 153
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 61 169