กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม


 

นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   

 

นายเสาร์ มหามาตย์
พนักงานขับรถยนต์

 
 

นายสุนันต์ โวหารลึก
คนงานประจำรถขยะ

     

 

นายประเทือง อุ่นตา
คนงานประจำรถขยะ

 
 

นายสุรศักดิ์ วงศ์ศิลป์
คนงานประจำรถขยะ

     

 

นายทองพูล โพธิ์คำ
คนงานประจำรถขยะ

วันที่ : 5 ตุลาคม 60   View : 537