กองช่าง

หัวข้อ :: กองช่าง


 

นายอุทิศ ไทยอาษา
หัวหน้าส่วนโยธา

   

 

นายธีระพงษ์ บุตทศ
ผู้ช่วยช่างโยธา

 
 

นายณัฐพล มานาเสียว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

     

 

นายประยูร พรมลี
พนักงานสูบน้ำ

 
 

นายเดชา ศรีมันตะ
พนักงานสูบน้ำ

     
วันที่ : 5 ตุลาคม 60   View : 488