ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป.pdf
วันที่ : 7 ตุลาคม 63   View : 60