สำนักงานปลัด

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด


 

นายรุจน์ พลไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   

 

นางสุพรรณี เรืองริวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

 
 

นางสาวนันทนา ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

 

นางณัชชา ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

 
 

จ.อ.ดำรงค์ ครุผาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

นายปริทัศน์ ดีล้วน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นายอุดม หมุนโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

     

 

นางพิสมัย เจียรกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นายอนุกูล เขียวศรี
พนักงานขับรถยนต์

     

 

นายคมกฤช เชื้อบัณฑิต
พนักงานขับรถยนต์

 
 

นายชุมพร ไชยรักษ์
นักการภารโรง

     

 

นายทุ่ง ดาวเรือง
คนงานทั่วไป

     
วันที่ : 5 ตุลาคม 60   View : 631