ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

วันที่ : 13 กรกฎาคม 63   View : 95