ทำเนียบผู้บริหาร

หัวข้อ :: ทำเนียบผู้บริหาร


 

นายประสาท กองศรีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

   

 

นายทองคำ ศิริดล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายเฉลา บุญทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     

 

นายชาญชัย แสนศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     
วันที่ : 5 ตุลาคม 60   View : 586