ทำเนียบผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ทำเนียบผู้บริหาร


 

นายประสาท กองศรีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
prasat.kong@gmail.com

   

 

นายทองคำ ศิริดล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายเฉลา บุญทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     

 

นายชาญชัย แสนศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     
วันที่ : 5 ตุลาคม 60   View : 950