ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย นำโดย นายประสาท  กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร (ปปช.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 65   View : 61