คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 2

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 131
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 130
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 61 127
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 126
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 119
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 61 138
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 61 133
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 131
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 132
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 131
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 133
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 61 137
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 61 123
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 61 124
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 61 127
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 128
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 61 123
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 136
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 133
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 61 124
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 122
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 61 126
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 61 122
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 61 142
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 61 126
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 61 129