คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 74
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 72
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 61 76
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 70
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 68
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 61 75
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 61 78
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 74
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 73
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 76
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 71
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 61 76
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 61 66
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 61 69
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 61 70
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 74
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 61 68
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 76
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 70
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 61 68
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 66
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 61 70
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 61 70
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 61 76
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 61 73
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 61 77