การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งแบ่งงาน   30 เม.ย. 63 632
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   30 เม.ย. 63 122