การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   26 เม.ย. 64 17
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   4 ม.ค. 64 8
คำสั่งแบ่งงาน   30 เม.ย. 63 960
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   30 เม.ย. 63 172