E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างประกอบอาหารว่าง สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ บ้านชลประทานหมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 23 ส.ค. 64
จ้างประกอบอาหารว่าง สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
จ้างถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกุดปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้้วยกระโตก บริเวณบ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64